موسسه فرهنگی و هنری سفیر دانش

تقویم آموزشی

نیمسال اول 95-94
نیمسال دوم 94-93

آدرس:زرندیه، مامونیه، پایین تر از فرمان داری، خیابان میرزای شیرازی(شهرک حدیق)، شاهد3

شماره تلفن:086-45229050

نمابر:02142694763

Email:safir.danesh.zr@gmail.com