موسسه فرهنگی و هنری سفیر دانش

22/6/94
ثبت نام ترم جدید آغاز شد
ثبت نام ورودی های ترم 94-1 از امروز آغاز شد و تا پایان شهریور ادامه دارد.

آدرس:زرندیه، مامونیه، پایین تر از فرمان داری، خیابان میرزای شیرازی(شهرک حدیق)، شاهد3

شماره تلفن:086-45229050

نمابر:02142694763

Email:safir.danesh.zr@gmail.com