موسسه فرهنگی و هنری سفیر دانش

94/6/15
شروع ترم جدید از آغاز مهر 94
شروع ترم جدید از آغاز مهر امسال برای دانش آموزان متقاضی

آدرس:زرندیه، مامونیه، پایین تر از فرمان داری، خیابان میرزای شیرازی(شهرک حدیق)، شاهد3

شماره تلفن:086-45229050

نمابر:02142694763

Email:safir.danesh.zr@gmail.com